หน้าแรกhttp://site.ksp.or.th/home.php?site=nakornpathom 
      
http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php 


ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 new


ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) new


 “10 กิจกรรม ใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า  “ครูก็ทำได้”