CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM - TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
 

1. Cục Kiểm soát ô nhiễm là tổ chức trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường trong các lĩnh vực: kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; bảo vệ môi trường trong quản lý hóa chất độc hại; xử lý và khắc phục ô nhiễm môi trường do thiên tai hoặc sự cố gây ra.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm có Cục trưởng và năm Phó Cục trưởng.

Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, được Cục trưởng giao phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kiểm soát ô nhiễm nước và đất;

c) Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí, phế liệu và phát thải hoá chất;

d) Phòng Quan trắc và Tiêu chuẩn môi trường;

đ) Chi cục Kiểm soát ô nhiễm khu vực Miền Trung và Tây Nguyên (trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng);

e) Chi cục Kiểm soát ô nhiễm khu vực Đông Nam Bộ (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh);

g) Chi cục Kiểm soát ô nhiễm khu vực Tây Nam Bộ (trụ sở tại Thành phố Cần Thơ);


Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 1:09 AM
Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 1:10 AM
Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 1:11 AM
Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 12:54 AM
Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 12:58 AM
Ċ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 28, 2010, 12:57 AM
ĉ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
Jul 13, 2009, 11:48 PM
ĉ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
May 23, 2010, 6:19 PM
ĉ
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
May 23, 2010, 6:20 PM
ą
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
May 13, 2010, 11:51 PM
ą
PCD CUC KIEM SOAT O NHIEM,
May 13, 2010, 11:51 PM
Comments