ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • แบบขอรับความช่วยเหลือของกองทุนพัฒนานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 แบบขอรับความช่วยเหลือของกองทุนพัฒนานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 31. แบบขอรับความช่วยเหลือของกองทุนพัฒนานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 32. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชะานี เขต 3 ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนานักเรียน พ.ศ. 2561
  ส่ง 11 ก.พ. 2562 20:12 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานคุณภาพการศึกษาขอประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 สามารถดาว์นโหลดไฟล์เสียงประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
  ส่ง 5 ก.พ. 2562 01:07 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กำหนดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 กำหนดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี สอบถามรายละเอียด นายสุนทรศักดิ์  เคหารมย์ โทร.098-6178425 , 087-2564051 
  ส่ง 5 ก.พ. 2562 00:49 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) รุ่นที่ 8/2561 และหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 7/2561        การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) รุ่นที่ 8/2561 และหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 7/2561 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  ส่ง 28 ส.ค. 2561 02:39 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2561  (3 ปีบริบูรณ์)  ในวันที่  25  เมษายน   พ.ศ. 2561  ณ  ห้องประชุม 2  โดยมีนายวิทยา  สุดดี  รองผู้อำนวยาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 25 เม.ย. 2561 20:00 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีทางด้านลูกเสือ ประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีทางการลูกเสือ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมี นายวิทยา สุดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธาน
  ส่ง 19 เม.ย. 2561 03:41 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อบ.3 เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม แก่งสะพือ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 386 คนประกอบด้วยครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.3 /ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท./สช./ตชด. โดย นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธิเปิดการอบรม
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 02:33 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
 • การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่  25  พฤษภาคม  2559  ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สพป.อบ.3 โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นครั้งนี้จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน โดยมี นายวิทยา  สุดดี และนายอภิสิทธิ์  บุญยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เป็นประธานและดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นทำให้ได้รับข้อคิดเห็นจากทุกส่วนฝ่ายอย่างหลากหลาย และทั่วถึง ภาพ/ข ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 02:33 โดย ส่งเสริมอุบล อุบลสาม
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

วารสารวิชาการ
ข้อมูลการจัดสอบONetGatPat

 http://www.tepeonline.org/elearning/index.php

asean-book

http://learningspace.ipst.ac.th/
http://social.obec.go.th/node/140
  
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
  [ส่วนที่ 1] [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] [ทั้งเล่ม]
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง จิตสำนึกในการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลด
 • แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นที่ 3 ดาวน์โหลด 
download ประวัติศาสตร์+หน้าที่พลเมืองTeach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 (ชื่อภาษาไทยว่า "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007 สสค. จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอนนอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท


      สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่             การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
https://sites.google.com/view/ubn3scout/home

  
-แบบทดสอบสุขภาพจิต
 (ร.พ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์)
http://scicoursewarechula.com/#works
http://www.qlf.or.th/Home/FrontPage

เทียบเวลา
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=th&mesd=AB9YKzKX8B4qmCO9b4vyp35LddeQxGrfR103rclkHi46Pr0JxSMK-t1GXbzSwrgXSYOZqEspygv4XPELntHvKaFN5YOM7foDpUq7hPswBXIsadmmW_JzU1jOTj_7WM5_yvDB62WOPeeI