บุคลากร กศน.อำเภอวังทรายพูน

ประเภท

รายละเอียด

ผู้บริหาร

นายเกรียงไกร  ทองศักดิ์        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศศบ.บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

                  ปริญญาโท การบริหารการศึกษา

 

ข้าราชการ

นางศศิกาญจน์   เพชรทอง         ตำแหน่ง  ครู

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศศบ. บรรณารักษ์ศาสตร์

 

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง ครูอาสา ฯ

นางสาวณัฎชากร  พิศอ่อน  ตำแหน่ง ครูอาสาฯ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ศศ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป

 

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 

 

 

 

 

1. นายสมโพด  ราศรี        ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา เกษตรศาสตร์

2. นายจำนงค์  กันษา       ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ศศบ. สาขา การตลาด

3.นางสาวณัฐชา  ทาแน่น    ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรกรรม

 

บรรณารักษ์อัตราจ้าง

นายนิสิต  ชูประสิทธิ์       ตำแหน่ง    บรรณารักษ์อัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

โปรแกรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล )

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1.นางกานดา   แก้วเกตุ     ตำแหน่ง   ครู ศูนย์การเรียนชุมชน

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ศศบ.รัฐประศาสตนศาสตร์

2.นางอำนวย  ศรีดา  ตำแหน่ง   พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษา  อนุปริญญา สาขา รัฐประศาสตนศาสตร์

 

 

Comments