วิสัยทัศน์

ประชาชนในอำเภอวังทรายพูน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง ใฝ่รู้ ใฝ่ดี  มีอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Comments