ประวัติกศน.อำเภอวังทรายพูน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทรายพูน ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ในนามศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังทรายพูน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงได้เปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 มีผลบังคับใช้กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  2551 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทรายพูน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  

Comments