home

 
พบกันทุกเช้าเสาร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. ติวเข้มเติมเต็มความรู้
อ.ปิง อ.อุ๊ อ.เจี๋ย อ.สมัย ครูพี่แนน และคณาจารย์จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง รายละเอียด
 

ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานกศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายให้กศน.อำเภอ
เป็นผู้บันทึกการตัดยอดงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศงบประมาณ (Budget52) จึงขอให้ศูนย์ กศน.อำเภอทุกแห่ง
ศึกษา
คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์กศน.อำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร

คู่มือเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด
 
ประกาศ
 
         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าเรือ  มีความประสงค์จะสอบราคา
จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
        1. หนังสือ                   จำนวน  1,972  รายการ
        2. สื่อ VCD                จำนวน        64  รายการ
        3. สื่อ CD - ROM       จำนวน        50  รายการ
        4. สื่อ E-book             จำนวน      155  รายการ
 

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าเรือ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2553  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 3534 - 1260   ในวันและเวลาราชการ 

 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 
 
นายสุชาติ   บัณฑิตเขียน
ผอ. กศน.ท่าเรือ