ผู้บริหารส่วนกลาง

ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สำนักงาน กศน.)
 

นายประเสริฐ บุญเรือง
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์
รองเลขาธิการ

นายวัชรินทร์ จำปี
รองเลขาธิการ

นายธวัช ชลารักษ์
รองเลขาธิการ

นางกาญจนาภรณ์ จำปี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านพัฒนาเครือข่าย

งวัทนี จันทร์โอกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางชุลีพร ผาตินินนาท
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

 

นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร

 

นายประกอบ กุลบุตร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเผยแพร่การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์/ส่วนกลาง

นายพงษ์เทพ วัฒนาวณิชย์วุฒิ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม
นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง
นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

 

นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมปฎิบัติการ

นางศุทธินี งามเขตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

นายสัจจา วงศาโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่

นางอัญชลี ธรรมะวิธีกุล
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
น.ส.วราภรณ์ นันทสุคนธ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 

สถานศึกษาพิเศษ

นายสงัด ประดิษฐสุวรรณ์
ผู้อำนวยการอทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
นางมาริสา โกเศยะโยธิน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง)

นายประยุทธ หลักคำ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

นายวิเชียรโชติ โสอุบล
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล
ู้อำนวยการสถาบัน
การศึกษาทางไกล

นายเกษม บาตรโพธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา
และพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา (รังสิต)

    

Comments