ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

๑.ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
 ที่ทำการ กศน.ตำบลนาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
เป็นอาคารเอกเทศ(มีอาคารประกอบอีก ๒ หลัง)
ขนาดอาคาร ๙ x ๑๘ เมตร
พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ๑ ไร่ ๑๕ ตารางวา
คณะครู กศน.ตำบลนาข่า เครือข่าย และชาวบ้านนาข่า
ได้จัดเวทีชาวบ้าน มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงนี้
ให้กับ กศน.ตำบลนาข่า โดยความเห็นชอบอนุมัติ
จากสภาเทศบาลตำบลนาข่า
และชาวบ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนาข่า
ได้ทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างอาคารหลังนี้
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ซุ้มป้ายทางเข้า กศน.ตำบลนาข่า

๒.ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีแนวใหม่ประจำตำบล
กศน.ตำบลนาข่า ๙ ฐานการเรียนรู้

ศาลาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะครู กศน.ตำบลนาข่า เครือข่าย และนักศึกษา กศน.ตำบลนาข่า
ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของ กศน.ตำบลนาข่า มีฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ได้แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ กระถางตอ...พอเพียง

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การเลี้ยงปลาผสมผสาน ในบ่อดิน

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การเลี้ยง เป็ด-ไก่ แบบผสมผสาน

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การเลี้ยงใส้เดือนดิน...กำจัดขยะในครัวเรือน


ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ การเลี้ยงกบแบบคอก...เชิงธรรมชาติ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๗ การเลี้ยงกบคอนโด

ฐานการเรียนรู้ที่ ๘ ผักสวนครัว...รั้วกินได้
ฐานการเรียนรู้ที่ ๙ การปลูกมะนาว...ในบ่อซีเมนต์


16 ธันวาคม 2013


27 ธันวาคม 2013

ดำเนินการก่อสร้าง กศน.ตำบลนาข่า
มกราคม 2553

4 มีนาคม 2014


สมศ.เข้าประเมินการจัดกิจกรรม
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลนาข่า

 3  มีนาคม  2557
                                                       
 

25 ธันวาคม 2013

 
ครู กศน.ตำบลนาข่า ร่วมกิจกรรม 
ข้าวเต็มนา...ผู้ว่าพาเกี่ยวข้าว บ้านดอนแตง

 

25 ธันวาคม 2013


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร กศน. ทุกภาคเรียน
เพื่อขวัญและกำลังใจ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล

16 ธันวาคม 2013


การจัดกิจกรรมพบกลุ่มที่ หลากหลาย

23 ธันวาคม 2013


เรียนรู้ อาชีพช่างปูกระเบื้อง
ณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลนาข่า

26 ธันวาคม 2013


แหล่งเรียนรู้ กลุ่มทอผ้าไหม-มัดหมี่ 
บ้านนาข่า


Home Learning Stay

ครู 24 น. กศน.ตำบลนาข่า

รองเลขาธิการ กศน. และ ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี มาตรวจเยี่ยม

Home Learning Stay ครู 24 น. กศน.ตำบลนาข่า

สร้างจาก วัสดุอุปกรณ์เก่า ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี
ที่รื้อออก นำมาสร้างใหม่โดยคณะครู กศน.ตำบลนาข่า เครือข่ายและ
นักศึกษา กศน.ตำบลนาข่า ร่วมกันสร้างขึ้น
เพื่อเป็นบ้านพักครู ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
โดยมีผู้บริจาค วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติมในการก่อสร้าง
ช่างก่อสร้างมีจิตกุศลสร้างโดยไม่มีค่าจ้าง คือ นายประพันธ์ ตาเต่า
ออกแบบ โดย นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ หัวหน้า กศน.ตำบลนาข่า


เป็นทั้งบ้านพักครูและบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลนาข่า

๓.ศูนย์ดิจิตอลชุมชน

เรียนรู้กับรายการ ETV

เรียนรู้ อินเตอร์เน็ท
รับสัญญาน ไว-ไฟ ฟรี จาก เทศบาลตำบลนาข่า

๔.ศูนย์ส่งเสริมแและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
กศน.ตำบลนาข่า
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ๑๗-๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙บริษัทคาโอคอมเมอร์เชียล(ประเทศไทย)จำกัด
มอบผลิตภัณฑ์ ให้ กศน.ตำบลนาข่า เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙
รวมมูลค่า ๖๗,๐๐๐ บาท     เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
27 ธันวาคม 2013
                            ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ กศน.ตำบลนาข่า
                                  15  กรกฏาคม  2553

3 ธันวาคม 2013


กศน.ตำบลนาข่า ในปัจจุบัน


25 ธันวาคม 2013


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมปอง วิมาโร ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี
และคณะครู กศน.ตำบลนาข่า ร่วมกิจกรรมและเป็นกรรมการตัดสิน
ขบวนแหพระแม่โพสพ บุญข้าวคูณลาน  ณ อบต.นาข่า

25 ธันวาคม 2013


23 ธันวาคม 2013


จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรียนรู้ภาษา...สู่อาเซียน
ณ ตลาดผ้านาข่า

9 ธันวาคม 2013


นางปัญญา  รอดบุญมา  
ภูมิปัญญา ทอผ้า บ้านนาคำแก้ว

9 ธันวาคม 2013


นายศุภเศรษฐ  ศิริ  ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 2557
ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ปฏิมากรรม

9 ธันวาคม 2013