หน้าแรก

เรื่องเด่นวันนี้
กำหนดการเข้าค่าย "โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ"

วันที่  22  -  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2558

สถานที่  วัดวังทรายพูน  หมู่ที่  14  ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร

โดย ทีมพระวิทยากรจากธรรมะโมเดิรน  วัดท่าหลวงหลวง  จังหวัดพิจิตร


นายจำนงค์   กันษา
กศน.ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร