โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหน่วยกิตในแต่ละภาคเรียน ดังนี้

                1.ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

ให้ลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน  14  หน่วยกิต

            2.ระดับ ม.ต้น ลงทะเบียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต

ให้ลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน  16  หน่วยกิต

            3.ระดับ ม.ปลาย  ลงทะเบียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต

ให้ลงทะเบียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน  20  หน่วยกิต

            การเทียบโอนผลการเรียน กำหนดวิธีการเทียบโอน ดังนี้

1.การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักฐานการศึกษา  ที่จัดการศึกษาเป็นระดับ ประถมศึกษา  ม.ต้น  ม.ปลาย  หรือเทียบเท่า

2.การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอระบบประเภทการศึกษาต่อเนี่อง

3.การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ

4.การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

5.การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์

การวัดและประเมินผล มี 2 ระดับ ดังนี้

1.การประเมินผลในระดับสถานศึกษา     เป็นการดำเนินการวัดและประเมินผล     การเรียนเป็นรายวิชา  ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และประเมินคุณธรรม

2.การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (NT) สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเข้ารับการประเมินในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น

                เงื่อนไขการจบหลักสูตร

1.ผ่านการประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา

                1.1 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 36  หน่วยกิตและวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

            1.2.ระดับ ม.ต้น ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ  40 หน่วยกิตและวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต

                1.3.ระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า  76  หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ  44หน่วยกิตและวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต

2.ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

3.ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

4.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ  (NT)

 

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

บังคับ

เลือก

1

ทักษะการเรียนรู้

5

 

5

 

5

 

2

ความรู้พื้นฐาน

12

 

61

 

20

 

3

การประกอบอาชีพ

8

 

8

 

8

 

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

5

 

5

 

5

 

5

พัฒนาสังคม

6

 

6

 

6

 

รวมหน่วยกิต

36

12

40

16

44

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

กิจกรรม กพช.

100 ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

หมายเหตุ: วิชาในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียน  เรียนรู้จากการทำโครงงาน    จำนวนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต

5 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ดังนี้

                * ทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย

                * สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

            * สาระการประกอบอาชีพ   เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

                * สาระการดำเนินชีวิตเป็นสาระเกี่ยวกับ     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สุขศึกษา  พลศึกษา  และศิลปศึกษา

                * สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว


Third times a charm!

โพสต์19 ต.ค. 2552 17:09โดยรังสิมันต์ พยัคฆ์เมฆินทร์

Looks like the third time will be the charm, as the Restaurant at the Empire Hotel is now in its second incarnation. Average chowder and blah seafood set the stage for lackluster performance just steps from Lincoln Center.

Great pre-theater dining.

โพสต์19 ต.ค. 2552 17:09โดยรังสิมันต์ พยัคฆ์เมฆินทร์

A great place for pre-theater dining or casual seafood tasting. The food and service are outstanding within its price range. For starter, they have a variety of fresh oysters, the fully loaded chowder, rich and tasty. Cod fish cake is another must. For entre, the grilled sea scallop is fat and juicy. Cod fish matched well with potato crust. Simply grilled fish/lobsters are cooked perfectly. Would love to go back again!

1-2 of 2