รู้จักกับเรา

อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 ประเทศไทย


        พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเสนางคนิคม  เป็นที่ราบลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆ  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง เชิงเขาสลับที่ลุ่มๆ ดอนๆ เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่การทำนา ปลูกมันสำปะหลัง การทำสวนยางและการเลี้ยงสัตว์ มีแหล่งที่สำคัญได้แก่ ห้วยละโอง ห้วยสะแบกและมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดกับตำบลบุ่งค้า, โคกสำราญ  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศใต้   ติดกับตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลป่าก่อ  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทิศตะวันตก  ติดกับตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
   ซึ่งแต่ก่อนรู้จักกันในนาม “เมืองสองนาง” ซึ่งมีสาวงามอยู่สองนางคือ นางพิมพา กับ นางมาลา เป็นเมืองที่มีทัพม้า มาตั้งฐานทับพักแรมและชาวบ้านที่มีลูกสาวงามจะนำมาถวายให้ *พญา ที่บึงนี้ ซึ่งมีลำห้วยไหลมารวมกันจนเป็นหนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีประวัติศาสตร์การสู้รบของระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ มีเจดีย์หินพันล้านก้อนที่สวยงามและงานประเพณีประจำปี คือ งานบุญข้าวจี่
        
อำเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่  ๓๖๗  ตร.กม.หรือประมาณ  ๒๒๙,๓๗๕  ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น  ๖  ตำบล  ๕๘  หมู่บ้าน ประชากรจำนวนทั้งสิ้น  ๔๐,๔๙๕  คน ๑๐,๐๕๑  ครัวเรือน แยกเป็นชาย  ๒๐,๑๔๖  คน  หญิง  ๒๐,๓๔๙  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) รายได้ของประชาชนในเขตอำเภอเสนางคนิคม  เฉลี่ย  ๓๐,๐๐๐ / ปี