กศน.อำเภอนครหลวง

 

            

 .. ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง ในความดูแลของ กศน.อำภอนครหลวงอยู่ตั้งข้ามกับโรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา"

ให้บริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและบริการสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น vcd vdo cai TV วิทยุ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา และบริการเข้าใช้อินเตอร์เนทฟรี.. 

.. ที่ตั้งสถานศึกษา กศน.อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ตั้งเดียวกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง ให้บริการประชาสัมพันธ์/ติดต่อสอบถาม/แนะแนว/แนะนำ/รับสมัคร.. ผู้สนใจเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(หลักสูตรระยะสั้น..วิชาชีพต่างๆ..)

-----------------------------

สนใจรับใบสมัครที่ กศน.อำเภอนครหลวง

โทรศัพท์ติดต่อ 035-359667