ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
สถานที่สอบ ณ โรงเรียนออเงิน(อ่อน-เหมอนุสรณ์)