หนังสือเรียน

ดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่

สาระทักษะการเรียนรู้
รายวิชาระดับDownload
1.. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001ประถมคลิกที่นี่
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001ม.ปลายคลิกที่นี่

สาระความรู้พื้นฐาน
รายวิชาระดับDownload
1. คณิตศาสตร์ พค 11001ประถมคลิกที่นี่
2. คณิตศาสตร์ พค.21001ม.ต้นคลิกที่นี่
3. คณิตศาสตร์ พค 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
4. ภาษาไทย พท 11001ประถมคลิกที่นี่
5. ภาษาไทย พท 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
6. ภาษาไทย พท 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
7. วิทยาศาตร์ พว 11001ประถมคลิกที่นี่
8. วิทยาศาตร์ พว 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
9. วิทยาศาตร์ พว 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
10. อังกฤษ พต 11001ประถมคลิกที่นี่
11. อังกฤษ พต 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
12. อังกฤษ พต 31001ม.ปลายคลิกที่นี่

สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชาระดับDownload
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003ประถมคลิกที่นี่
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003ม.ต้นคลิกที่นี่
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003ม.ปลายคลิกที่นี่
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001ประถมคลิกที่นี่
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002 ประถมคลิกที่นี่
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002ม.ต้นคลิกที่นี่
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002ม.ปลายคลิกที่นี่

สาระทักษะการดำเนินชีวิต
รายวิชาระดับDownload
1. ศิลปศึกษา ทช 11003ประถมคลิกที่นี่
2. ศิลปศึกษา ทช 21003ม.ต้นคลิกที่นี่
3. ศิลปศึกษา ทช 31003ม.ปลายคลิกที่นี่
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001ประถมคลิกที่นี่
5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002ประถมคลิกที่นี่
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002ม.ต้นคลิกที่นี่
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002ม.ปลายคลิกที่นี่


สาระการพัฒนาสังคม
รายวิชาระดับDownload
1. สังคมศึกษา สค 11001ประถมคลิกที่นี่
2. สังคมศึกษา สค 21001ม.ต้นคลิกที่นี่
3. สังคมศึกษา สค 31001ม.ปลายคลิกที่นี่
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002ประถมคลิกที่นี่
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002ม.ต้นคลิกที่นี่
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002ม.ปลายคลิกที่นี่
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003ประถมคลิกที่นี่
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003ม.ต้นคลิกที่นี่
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003ม.ปลายคลิกที่นี่


รายวิชาเลือก

http://www.krunokrabop.com/private_folder/BOOK/OC02007.pdf           
http://www.krunokrabop.com/private_folder/BOOK/OC02015.pdf            
                                                                                                     
                                                           เทคโนโลยีชีวภาพ              การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ               รักษ์ท้องถิ่น
                                                      http://www.slnfe.com/images/dowload/salemarket.pdf                   
                                                         การขายและการตลาด                     การรู้หนังสือไทย             ประวัติประทศมหาอำนาจของโลก

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม

รายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองหลักสูตร 2551 (ฉบับปรับปรุง) 

ดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่

เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
รายวิชาระดับDownload
สังคมศึกษา สค 11001ประถมคลิ๊กที่นี่
สังคมศึกษา สค 21001ม.ต้นคลิ๊กที่นี่
สังคมศึกษา สค 31001ม.ปลายคลิ๊กที่นี่
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002ประถมคลิ๊กที่นี่
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002ม.ต้นคลิ๊กที่นี่
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002ม.ปลายคลิ๊กที่นี่


เนื้อหาเพิ่มเติม รายวิชาประวัติศาสตร์ และรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่

เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.pattanadownload.com เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น
รายวิชาระดับDownload

ประวัติศาสตร์ (สค11001)


ประถม

คลิ๊กที่นี่

ประวัติศาสตร์ (สค21001)


ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

ประวัติศาสตร์ (สค31001)


ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

ศาลนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002)


ประถม

คลิ๊กที่นี่

ศาลนาและหน้าที่พลเมือง (สค21002)


ม.ต้น

คลิ๊กที่นี่

ศาลนาและหน้าที่พลเมือง (สค31002)


ม.ปลาย

คลิ๊กที่นี่

Comments