กศน.อำเภอเทพสถิต จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 18 มกราคม  2560 ณ  วัดหนองหิน   ตำบลวะตะแบก   อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางชลีพร  กรุดทอง  เป็นประธาน

เพื่อช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเสริมสร้างให้เด็กเป็นคนดีของสังคมพร้อมมอบทุนการศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว  ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี 2559

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 

ณ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ
ที่ปรึกษา

นางชลีพร  กรุดทอง   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิต

                                            นางสมจิตร  ทานประสิทธิ์  หัวหน้า กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว


  รายงานโดย 

 นายวุฒิชัย  ดำรงค์ภูมิ  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน


กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประจำตำบลห้วยยายจิ๋ว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วจัดโครงการปฐมนิเทศนักษา กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว  ภาคเรียนที่ 1/59

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559   ณ กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว


กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วจัดโครงการปฐมนิเทศนักษา กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว  ภาคเรียนที่ 2/58

ในวันที่  18  ธันวาคม  2558  ณ หอประชุม  อบต.ตำบลห้วยยายจิ๋วกศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วได้เข้าร่วม โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2558 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รอง ผวจ.ชย. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารณ บริเวณอบต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กิจกรรมดังกล่าวมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ผู้บริหาร อปท. กศน.อำเภอเทพสถิต นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน


กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วได้เข้าร่วม ยุทธการตัดฟันยางพาราตามแผนปฏิบัติการต่อพื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา

ป่าสงานแห่งชาติป่านายางกลัก ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการตัดฟันยางพาราตามแผนปฏิบัติการต่อพื้นที่บุกรุกปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 นครราชสีมา) หัวหน้าส่วนราชการ รก. นายอำเภอเทพสถิตย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ นักเรียน พี่น้องประชาชน กศน. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ แปลงตัดฟันยางพารา อำเภอเทพสถิต
กศน. ตำบลห้วยยายจิ๋ว 

ร่วมจัดกิจกรรม ประถมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558 

วันที่ 5 มิถุนายน  2558 นำโดย ผอ.อนันต์  ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพสถิต

ณ.อำเภอเทพสถิต


กศน. ตำบลห้วยยายจิ๋ว อ เทพสถิต จ ชัยภูมิ


วิดีโอ YouTube

 เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 คณะครู กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม
โครงกาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตร"การบูรณาการคุณธรรมจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก12 ประการ"รุ่นที่ 7  
โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการอบรบ  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมารับการอบรม หัวข้อ คุณธรรมนำความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ จากท่าน ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา
คณะครูกศน.ตำบลห้วยยายจิ๋วได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ที่กศน.อำเภอเทพสถิตนำโดย ผอ.อนันต์ ศรีวงษ์ชัย พร้อมคณะครูทุกท่าน 
จัดประชุมชี้แจงนโยบายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดประชาชน
กศน.ตำบลห้วยยายจิ๋ว เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ที่อำเภอเทพสถิต


                                                   
                                                 กิจกรรม กศน.ห้วยยายจิ๋ว       

หน้าเว็บย่อย (1): testtttt