วิสัยทัศน์

ประชาชนในตำบลหนองพระ ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน้าเว็บย่อย (1): แผนที่
Comments