หน้าแรก

    
ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลหนองพระ


กิจกรรมเด่น

การจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ( กลุ่มสนใจ ) วิชา การทำขนมบัวลอยไข่หวาน

       
     
    
การจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 

              


การจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.

       


ข่าวประชาสัมพันธ์งาน กศน.ตำบลหนองพระกศน.อำเภอวังทรายพูน จะดำเนินการจัดโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการนักศึกษา กศน.
ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 สถานที่ วัดวังทรายพูน หมู่ที่ 14 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

           

จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาทุกคนทราบและเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อ นางกานดา  แก้วเกตุ
ตำแหน่งครูศรช.