หน้าแรก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 กำหนดการ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2559
        วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560
ระดับประถม,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่เวชพันธุ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข



    

วิดีโอ YouTube