หน้าแรก

 

คำขวัญอำเภอบางปะหัน :
 

 อำเภอบางปะหัน 
ประวัติความเป็นมา
                     อำเภอบางปะหัน เดิมชื่อว่า"อำเภอนครใน" เคยตั้งอยู่ริมคลองบางนางร้า บริเวณ หลังวัดอินกัลยา(ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลี่)ต่อไป พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่ว่าการ อำเภอมาอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี ฝั่งตะวันออกในท้องที่ตำบลเกาะเลิ่ง ขณะนี้ (ปัจจุบัน คือหมู่ที่ 6 ตำบลบางปะหัน) ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางปะหันประมาณ 100 เมตร ไปทางทิศใต้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ และเพื่ออำนวยความ สะดวกในการคมนาคมในสมัยนั่นซึ่งแต่เดิมต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง รูปแบบของอำเภอเป็นแบบปั้นหยา ทรงเตี้ยเสาก่อด้วยอิฐแบบอาคารสมัยรัชการที่ 5 และยังคงใช้ชื่อว่า"อำเภอนครใน"ตามเดิม พ.ศ.2449 ในสมัยรัชการที่ 6 ได้เปลี่ยน คำว่า"เมือง"ให้เป็น"จังหวัด"แบ่งจังหวัดออกเป็นอำเภอและแบ่งอำเภอออกเป็น ตำบลให้เหมาะสม ตำบลเกาะเลิ่งซึ่งมีเนื้อที่กว้างใหญ่ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงออกเป็น 2 ตำบล โดยถือแนวคลองเกาะเลิ่งเป็นแนวเขตแบ่งตำบล ฝั่งตะวันออกของคลองที่ ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านบางปะหัน ให้เป็นตำบลบางปะหัน ตำบลเกาะเลิ่งเดิมนั้นยกเลิกไม่เป็นตำบลอีกต่อไป ส่วนชื่ออำเภอ ทางราชการมีนโยบายให้เปลี่ยนชื่อตามตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ จึงเปลี่ยนชื่อจาก อำเภอนครใน มาเป็นอำเภอบางปะหัน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พ.ศ.2464 ที่ว่าการอำเภอหลังเก่าชุดทรุดโทรมและได้ก่อสร้างใหม่ ในบริเวณใกล้เคียง ห่างจากที่เดิมไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร(คือ ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน)และได้ลื้อหลังเก่าออก เพื่อใช้เป็นที่สร้างบ้านพักข้าราชการ ดังปรากฎในปัจจุบัน คือว่า "บางปะหัน"เป็นชื่อเก่าแก่ของหมู่บ้าน ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นชื่อดังกล่าวข้างต้น พ.ศ.2536 อำเภอได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองให้สร้างที่ว่าการอำเภอใหม่ในที่เดิม อำเภอบางปะหันสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม
                     
กศน.อำเภอบางปะหัน
 
    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลขวัญเมือง  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   

    

 

ทักษะอาชีพ

 
 

ที่ตั้ง กศน.อำเภอบางปะหัน


View Larger Map

 

 นายอดิศักดิ์  ชูวาธิวัฒน์
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอบางปะหัน 

ปฎิทิน

  
Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านคือผู้เข้าชมท่านที่