อินเทอร์เน็ต Intetrnet

  • วัตถุประสงค์
  1. อธิบายความหมาย โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
  2. อธิบายความหมายเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บเบราว์เซอร์
  3. อธิบายวิธีการอ้างอิงที่อยู่เว็บ และวิธีการค้นหาผ่านเว็บ
  4. อธิบายลักษณะของโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์
  5. อธิบายผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต