ข้อมูล สารสนเทศและความรู้

วัตถุประสงค์
1. อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล สารสนเทศและความรู้
2. อธิบายลักษณะข้อมูลที่ดี
3. อธิบายลักษณะการจัดเก็บข้อมูล
4. อธิบายจริยธรรมในใช้ข้อมูล
แบบฝักหัดที่เกี่ยวข้อง

หน้าเว็บย่อย (1): download แบบฝึกหัดบทที่ 2