HOME‎ > ‎

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้

สาระที่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2. การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า  หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

-  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ

-  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลาง  โพรโทคอล

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอล  ชนิดเดียวกัน

5. วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน  และแบบอนุกรม

4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

6. คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์

5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

7. แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้

-   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด  ของปัญหา

-   การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี

      -   การดำเนินการแก้ปัญหา

      -   การตรวจสอบ และการปรับปรุง

8. การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา อย่างมีขั้นตอน

6. เขียนโปรแกรมภาษา

9. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  ๕ ขั้นตอน ได้แก่  การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม   และการจัดทำเอกสารประกอบ

10. การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี  จาวา  ปาสคาล วิชวลเบสิก  ซีชาร์ป

11. การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   การสร้างชิ้นงาน

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

12. โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้

     -   การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

-   การพัฒนาเครื่องมือ

-   การทดลองทฤษฎี

-   การประยุกต์ใช้งาน

-   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

 

13. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

-   คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ

-   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร

-   จัดทำข้อเสนอโครงงาน

-   พัฒนาโครงงาน

-   จัดทำรายงาน

-   นำเสนอและเผยแพร่

8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

14. การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม

9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

15. ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

16. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

10.ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

17. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล กลุ่ม องค์กรในงานต่างๆ

11.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

18. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน

12.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

19. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน

20. ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

13.บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

21. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น