HOME

 ClicK ทดสอบ Online   https://www.edmodo.com/
ภาคเรียนที่ 1/2561 ง30101 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน ง30101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑ หน่วยกิต

       ศึกษาความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้ ข้อมูล สารสนเทศ ช่วยในการตัดสินใจ การจัดการความรู้ ลักษณะของข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูล จริยธรรมในโลกของข้อมูล องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อแนะนำการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอล อุปกรณ์การสื่อสาร ตัวอย่างการติดตั้งแลนภายในบ้าน บริการบนอินเทอร์เน็ต โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิดีโอ YouTube