กคศ.2‎ > ‎

ปฏิติบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 
 
 
                        2.1 ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ

                 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งงานในด้านการสอน งานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน       อดทน  มุ่ง มั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ดูแล เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประพฤติที่ดี สามารถอยู่   ในสังคมได้อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา พร้อมทั้งประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย และประหยัดโดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนด้วยการปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกนักเรียนในการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่ใช้น้ำ หรือไฟ เสร็จ เช่น การจัดทำสติกเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟไปติดในทุกห้องเรียน และห้องพักครู

 (เอกสารอ้างอิง 1.  เกียรติบัตร 2.  บันทึกการสรุปวันลา 3. สติกเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน)

                       2.2  การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา

                    ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักของพุทธศาสนา  หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา        

การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นนิสัย  แนะนำตักเตือนผู้ร่วมงาน  และนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียนเสมอ

(เอกสารอ้างอิง 1.  คำสั่ง 2.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.  เกียรติบัตร 4.  หนังสือรับรอง)

                         2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด การกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

                   ประพฤติปฏิบัติตน กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย  โดยการไม่กระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ช่วยรักษาและทะนุบำรุงพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตามสมควร  ให้ความสำคัญในการดูแล อบรมสั่งสอนนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  การกระทำผิดกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้และความรู้ ในกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด 

(เอกสารอ้างอิง 1. คำสั่ง  2.เกียรติบัตร)

                          2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

                        ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตน ในการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย    

โดยการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งต่างๆ ที่เรามีสิทธิในการเลือกตั้ง ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งครู หรือตัวแทนครูในการเข้าไปทำหน้าที่    หรือหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น ให้ความร่วมมือกับทาง คณะกรรมการสำนักงานเลือกตั้ง โดยได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งถึง 5 ครั้ง และเป็นกรรมการนับคะแนน 3 จนกระทั่งคณะกรรมการสำนักงานเลือกตั้งได้มอบเกียรติบัตรในระดับโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งสภานักเรียน หรือแม้แต่การเลือกหัวหน้าห้องเรียนในที่ปรึกษา  โดยวางตัวเป็นกลาง และยึดถือระบอบระชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

(เอกสารอ้างอิง  1. คำสั่ง  2. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง  3. โครงการรณรงค์เลือกตั้ง  4. เกียรติบัตร)

                         2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และสิ่งแวดล้อม

                        มี ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในการการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่ง แวดล้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีของชุมชน  กิจกรรมวันลอยกระทง  กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน  ที่โรงเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนร่วมกันจัด  เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยกันรักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามร่วมทั้งปลูกจิตสำนึกที่ดีกับนักเรียนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น  และยังร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และวัฒธรรมท้องถิ่น

(เอกสารอ้างอิง  1. คำสั่ง  2. ภาพถ่ายงานประเพณี  บุญเดือนหก,งานวันออกพรรษา,งานวันลอยกระทง,งานแข่งขันวัดแววอัจฉริยะ,งานประเพณีชุมชนต่างๆ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments