กคศ.2‎ > ‎

การมีวินัย

            1.1  การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม

          ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามทุกคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ในการเป็นครูเวรกลางคืนข้าพเจ้าได้บันทึกการอยู่เวรทุกครั้งและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูและรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ข้าพเจ้าปฏิบัติตามตารางการอบรมจริยธรรม  ของกลุ่มกิจการนักเรียนฯ  และได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งยกเว้นวันที่ไปราชการ  (เอกสารอ้างอิง 1. กพ.7  2. สมุดลงเวลา )
 

             1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

                   ข้าพเจ้าได้รักษา และเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามทุกคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถทุกคำสั่ง และในการที่ต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการด้วยเหตุผลทางราชการ หรือเหตุผลส่วนตัวข้าพเจ้าจะทำการบันทึกลงในแบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง และทุกครั้งที่ต้องไปราชการจำเป็นต้องจัดสอนแทนข้าพเจ้าจะจัดทำใบความรู้หรือใบงานเพื่อมอบแก่ผู้รับการสอนแทนทุกครั้งจนเป็นที่ชื่นชม ของเพื่อนร่วมงาน  การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยให้การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์ในคาบที่ 6 (แนะแนว) และคอยให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มาขอคำปรึกษาอย่างเต็มความสามารถโดยระลึกเสมอว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน 

(เอกสารอ้างอิง 1.คำสั่งในการทำหน้าที่นอกเหนืองานประจำ 2.ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.เกียรติบัตร)
 

              1.3  การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

          ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยมาถึงโรงเรียนเวลา ประมาณ  07.30 น. และได้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ถ้าหากวันใดไม่ตรงกับเวรประจำวัน ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลบริเวณเขตพื้นที่ของห้องเรียนที่ข้าพเจ้าเป็นที่ปรึกษารับผิดชอบ ในคาบเรียนข้าพเจ้าได้เข้าสอนตรงเวลาทุกคาบเรียนและพอถึงเวลา 16.00 น. ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาในการตรวจสมุดงานนักเรียนสม่ำเสมอมาโดยตลอด 

(เอกสารอ้างอิง  1.  บันทึกเวรประจำวัน 2.  บันทึกการสอนแทน )

 

            1.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในส่วนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในงานวัดและประเมินผลจะทำการเสนอผ่านตามแผนงาน ตามโครงการโดยให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดหาและมีการเบิกจ่ายตามความจริงโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานถึงความซื่อสัตย์และเป็นที่ไว้ใจของผู้บริหาร 

(เอกสารอ้างอิง  1.  คำสั่งในการทำหน้าที่นอกเหนืองานประจำ 2.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง)

 

            1.5 การรักษาความสามัคคี  มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างสม่ำเสมอ ร่วมมือในการประสานส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะด้วยความจริงใจ  นอกจากนั้นยังช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการทำผลงานทางวิชาการ  การนำความรู้ที่พัฒนาตนเองมาเผยแพร่ให้ความช่วยเหลือ  คำปรึกษา  คำแนะนำแก่เพื่อนครู  อย่างกัลยาณมิตรทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ด้วยความเต็มใจ  บริสุทธิ์ใจ  และนำผลงาน การค้นคว้า ไปเผยแพร่ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น ผ่านเว็บไซด์ส่วนตัว https://sites.google.com/site/kruyoke/  และเว็บไซต์ต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สสวท. http://kroo.ipst.ac.th/teacher/teacher/index.php เพื่อผู้สนใจทั่วไปหรือผู้ร่วมประกอบวิชาชีพได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 

(เอกสารอ้างอิง 1. คำสั่ง 2. ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. เกียรติบัตร 4.เว็บไซต์)

 
 
Comments