กคศ.2‎ > ‎

การดำรงชีวิตเหมาะสม

                   3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                         ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และนักเรียนในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  เกินจำเป็น  การจัดการรายได้ของครอบครัวอย่างเหมาะสม  ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ทั้งอยู่ที่บ้านและที่ทำงาน เช่น การปลูกผักที่บ้าน  การมาปฏิบัติราชการโดยใช้รถมอเตอร์ไซด์ แทนรถยนต์ส่วนตัว  เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ใช้จ่ายอย่างประหยัดในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต  รู้จักอดออม  ยอมรับในความพอดี  พอใจในสิ่งที่มีอยู่  ไม่สร้างปัญหาให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของการทำงานและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้นักเรียนรู้จักการประหยัดและการออม และการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 (เอกสารอ้างอิง 1. สมุดบัญชีธนาคาร 2.  เอกสารแสดงการวางแผนชีวิต  เช่นใบเสร็จ  ชพค. ประกันชีวิต  3. รูปถ่ายการปลูกผักสวนครัวที่บ้าน

                  3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด

          ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่เพื่อนร่วมงาน และนักเรียน  โดยการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและคนที่อยู่ใกล้เคียง  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยการให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียน  การเดินรณรงค์ในหมู่บ้าน เป็นต้น   (เอกสารอ้างอิง 1.  เกียรติบัตร 2.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

                3.3 การใช้หรือให้ข้อมูล  ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

ให้ความร่วมมืออย่างดี ในการให้ข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลโรงเรียนในส่วนที่เรารับผิดชอบแก่ฝ่าย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทราบข้อมูลครู นักเรียนและโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป         

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนด้วยความถูกต้องชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการ  ทั้งในรูปแบบการกรอกข้อมูลเป็นแผ่นเอกสาร และกรอกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ข้อมูล  ที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงต่อเวลา รวมทั้งการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นในการเข้าไปดู หรือใช้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางราชการของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 

(เอกสารอ้างอิง  1.  จดหมายข่าว  2.  ภาพการประชุมผู้ปกครอง  3.  บันทึกการประชุม)

                3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่

          ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนโดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตนให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น การแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ  การมีกิริยาวาจาที่สุภาพ มีอ่อนน้อมถ่อมตน และยังประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนาและในช่วงปิดภาคฤดูร้อนได้เข้าอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย เป็นเวลา 1 เดือน มีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน มีวินัยในตนเอง  ตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน  จนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 

(เอกสารอ้างอิง  1.  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  2.  ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง)

                          3.5 การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม

                               ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการประหยัด มัธยัสถ์  อดออม

ไม่ฟุ่มเฟือย  เกินจำเป็น  ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต  การจัดการรายได้ของครอบครัวอย่างเหมาะสม  ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ทั้งอยู่ที่บ้านและที่ทำงาน และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักอดออมยอมรับในความพอดี  พอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่สร้างปัญหาให้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของการทำงานและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้นักเรียนรู้จักการประหยัดและการอดออม   

(เอกสารอ้างอิง  1. สมุดบัญชีธนาคาร )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments