5.1 งานอาคารสถานที่

งานปรับปรุงสนามหน้า อาคาร ๔ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


งานปรับปรุง สนาม ชั้น ๓ อาคาร ๕ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง


งานปรับปรุงห้องปกครอง ชั้น ๑ อาคาร ๕

Comments