2.8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปให้คำปรึกษาผู้ปกครอง นักเรียน

ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ 
๑. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ในด้านการเรียน การดำเนินกิจกรรม การใช้ชีวิต
๒. ให้คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหา ของนักเรียน กับผู้ปกครอง
Comments