2.6 งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ ด้วย Moodle 
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 การประกวดสื่อนวัฒกรรม ประเภท สื่อเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561


Comments