3.5 คำสั่งโรงเรียน

 เลขที่ คำสั่งเรื่อง   งานที่ได้รับมอบหมาย
121/2562  แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1. กรรมการในคณะกรรมการงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
2. กรรมการในงานการจัดองค์กร
3. ประธานกรรมการงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รองประธานกรรมการงานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติกรรมการงานการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
5. กรรมการและเลขานุการงานการจัดการรับนักเรียน
6. กรรมการงานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
7. กรรมการงานประชาสัมพันธ์
8. กรรมการงานโสตทัศนศึกษา
 144/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และปีที่ 4 1. กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ 
156/2562 แต่งตั้งคณะครุและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 
1. หัวหน้าครุเวรประจำวัน จันทร์ อาคารใน
157/2562แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1. ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 
 163/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 1. ประธานกรรมการ การจัดเตรียมข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 167/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันงดสุบบุหรี่โลก 1. กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ 
170/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 2 มิถุนายน 2562 1. รองประธานคณะกรรมการฝ่สยโสตทัศนศึกษา 
172/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562  1. รองประธานคณะกรรมการฝ่สยโสตทัศนศึกษา 
 167/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู และพิธีประดับปลอกแขนคณะกรรมการสภานักเรียน 1. รองประธานคณะกรรมการฝ่สยโสตทัศนศึกษา  
 180/2562 แต่งตั้งคณะกรรการดำเนิงานรับเงินตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/25621. คณะกรรมการฝ่านรับลงทะเบียน ทำหน้าที่ เป็นกรรมการแจก/เก็บใบลงทะเบียน/เก็บค่าระบบฯ จำนวน 200 บาท ห้อง ม3/8
2.  
รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
 187/2672แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแฏิบัติการ ประจำปี 2562 1. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนงาน
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
   2.1 งานแผนงานแลปรกันคุณภาพ
3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม 
 191/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต เบญจสิริ ปีการศึกษา 2562 1. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา   
 195/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปรการศึกษา 2562 1. รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ 
 195/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการปรกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรมห้องเรียนธาตุทอง ปีการศึกษา 2562 1 . ประธานกรรมการฝ่ายการจัดทำเกียรติบัตร 
 เวรรักษาการ ประจำเดือน กรกฏาคา 2562  1. เวรรักษาการ เวรกลางคืน วันจันที่ 1 กรกฏาคม
2. เวรรักษาการ เวรกลางคืน วันจันที่ 18 กรกฏาคม

 202/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 25621. กรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ 
 204/2562แต่งตัั้งคณะกรรมการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1. กรรมการการครวจกระดาษคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลการสอบ 
 206/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 1. คณะกรรมการบันทึกภาพ 
 208/2562แต่งตั้งครุและบุคลากรทางการศึกษาดำเนิกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562 1. กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
 
231/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระยาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 1. รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนประจำพานพุ่ม
2.รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 242/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรอบรู้ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2562 1. คณะกรรมการบันทึกภาพ  
241/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (Engliish Camp) 1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตและบันทึกภาพ
 
 423/2562แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1.  รองประธานคณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนประจำพานพุ่ม
2. รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ และบันทึกภาพ
244/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "วันวิทยาศาสตร์ วันสิ่งแวดล้อม และสัปดาหืห้องสมุด" ประจำปี 2562  1. คณะกรรมการจัดสถานที 
258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาานกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน "บานบุรีเกม" ประจำปีการศึกษา 2562 1. กรรมการจัดสถานที่และแสตนด์เชียร์
2. กรรมการรักษาความปลอดภัย 
3. กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตฯ และบันทึกภาพ
   

Comments