รูปกิจกรรม PLC

เทคโน...ธาาตุทอง
กลุ่ม PLC  เทคโน...ธาตุทอง จัดการร่วมกลุ่มของครูที่สอน คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของครูภายในกลุ่ม ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และเรียนซ้ำๆได้หลายๆรอบ โดยการนำระบบการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์  (Mtt Learning) ด้วยโปรแกรม Moodle เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคนในกลุ่ม PLCนิเทศการสอน ด้วย Moodle  By KruOhm

Comments