4.2 รูปภาพแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆ


1.  การอบรทเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


Comments