4.1 การฝึกอบรม


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ที่รายการ  หน่วยงานที่อบรมระยะเวลาการอบรม  เอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ 
 1การอบรมตามโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV) มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 15 พฤษภาคม 2562 ( จำนวน 6 ชั่วโมง) 1. บันทึกรายงานการอบรม
2. เกียรติบัตร
 
 2การอบรม เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการบริษัท สุจริตไทย จำกัด 
https://www.thaihonesty.org/
 26 พฤษภาคม 2562 1. เกียรติบัติ 
 3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสุตรกรรมการคุมสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http:/niets.digitalmediamoodle.com/?redirect=0
 13 กรกฎาคม 2562  1. เกียรติบัตร 
 4  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสุตรกรรมการกลาง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
http://niets.digitalmediamoodle.com/?redirect=0
  15 กรกฎาคม 2562   1. เกียรติบัตร 
 5การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ณ โรงเรียนสารวิทยา  วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม  2562 1. คำสั่งไปราชการ
2. เกียรติบัตร
3. รายงานการอบรม
4. รูปกิจกรรม
 
      
      


รายงานการประชุม
 ที่ รายการ หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
 1 การประชุม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สพม2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 รายงานการประชุม 
 2การอบรมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยรับบสารสนเทศ (EMIS)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รายงานการอบรม 
 3การประชุมปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ณ  สิ้นปีงบประมาณ 2562 ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  วันที่ 18 และ 22 กรกฎาคม 25621. คำสั่งไปราชการ 
2. รายงานการประชุม
 
      
      
      

Comments