3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน


1. ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส่งผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Pratice เรื่อง กระบวนการจัดการสอน ห้องเรียน ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562
   เล่มรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Pratice   คลิก

Comments