3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ผลงานนักเรียน
ว 31181  ออกแบบและเทคโนโลยี

ออกแบบและเทคโนโลยี


ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แต่งตัวละครในวรรณคดี ในกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่ สุ่วันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 Comments