3.1 ผลการดำเนินงานในโครงการ / กิจกรรม / งานในหน้าที่รับผิดชอบ

พิธีถวายพระพร ร 10

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดย
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  กิจกรรมประกอบด้วย  ถวานภัตตาหารเช้าแก่พระสงฆ์ ตักบาต ข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระสงฆ์ พิธี ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 

คณะกรรมการตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนจัดให้มีการสอบวัดผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และรายงานผลคะแนนให้กับครูประจำวิชาทราบ

กิจกรรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี 

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการตรวจ ดังนี้ วัดความดัน  (ผล ปกติ )  ตรวจร่างการโดยแพทย์ (ผล ปกติ)  ตรวจเลือด ( รอผล)  ตรวจสายตา  (ผล สายตายาว +175)  เอ็กเซิร์เรย์  (รอผล)

กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง และ เก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ ในกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง และระดมทรัพยากร ในหน้า ควบคุมเครื่องเสียงตลอดการประชุมผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ เก็บเงินค่าระบบ Student care ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8

กิจกรรม ไหว้ครู และ ประดับปลอกแขนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๗ ในการทำพานไหว้ครู , ร่วมพิธีไหว้ครู , ถ่ายรูปในกิจกรรม  และนำภาพกิจกรรม เผยแพร่ทาง เว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรม กรองข้อมูล DMC ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ ห้อง ๗

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๗ เข้าสู่ระบบ DMC  ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ครบรอบ ๖๘ ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา" 
วันที่ 2 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และควบคุมระบบเสียงตลอดกิจกรรม

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

กิจกรรม การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.๑  และ ม.๔   ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ข้าพเจ้าได้เข้ารวม บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับ ม.๑ และ ม. ๔ ที่เข้าใหม่ ในเรื่อง การให้บริการระบบอินเตอร์เน็ต ของโรงเรียน การนำระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนไปใช้งานอยางถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน

กิจกรรม เปิดภาคเรียนที่ 1/2562  วันที่ 16 พฤษภาคม  2562

ข้าพเจ้าได้เดินนำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 7 ในฐานะ ครูที่ปรึกษา เข้าสู่รั้วโรงเรียน ลอดผ่านซุ้มธง ประจำโรงเรียน 

กิจกรรม เวียนเทียน เนื่องในวัน วิสาขบูชา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม และนำนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖๒

Comments