2.4 สื่อ / นวัตกรรม

สื่อการจัดการเรียนการสอน E - learning ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดสื่อนวัตกรรม ประเภทสื่อเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 


รายงานการผลิตสื่อการเรียนการสอน  E - Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
คลิก


ระบบการจัดการเรียนการสอน ครูวิรุธ ยังมีสุข (E - Learning )
      
Comments