2.3 แผนการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกศาปีที่ 4 คลิก

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ว 31182   วิทยาการคำนวณ  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4    คลิก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ง 30263 เขียนแบบเบื่องต้น 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Comments