2.1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการสอน วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ว 31181  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   คลิก
โครงการสอน  วิชา เขียนแบบเบื้องต้น 1 ง 30267 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  คลิก
โครงการสอน วิชา ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ง 30263 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิก
Comments