สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ครูวิรุธ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้บทเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นนักเรียนยุคใหม่ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
         อีกทั้งผู้จัดทำเว็บไซต์มีความตั้งใจให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานวิชาการ และแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆ ให้กับครูผู้สอน บุคคลทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

https://classroom.google.com/u/1/h

 การเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บนั้นสิ่งสำคัญคือ นักเรียนควรมีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอให้นักเรียนได้รับความรู้จากบทเรียนต่างๆ บนเว็บและแหล่งเรียนรู้ที่ครูรวบรวมไว้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด บทเรียนใดที่ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

   ว 31182    วิทยาการคำนวณ 1
    https://studio.code.org/s/course2
       พื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [ 1 กรกฎาคม 2563 ] กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  • [22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ] สอบ GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2562 
    [17 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ] สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึดษา 2562  ตารางสอบ ม.ต้น   ตารางสอบ ม. ปลาย
  • [16 - 19  ธันวาคม 2562] สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
  • [16 ตุลาคม 2562] ดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ที่ http://www.mtt.ac.th
  • [25 ตุลาคม 2562] Download ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ที่ http://www.mtt.ac.th

ชั้นหนังสือ

                                                                                                          
นานา สาระ

  

 KidBright : การต่อใช้งานเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture Sensor Arduino แสดงข้อความออกจอ Arduino LCD
 
 
  Arduino วัดระยะทางด้วย Ultrasonic Laser Transmitter and Laser sensor for Arduino
 
 


ปฎิทินกิจกรรม ข่าวสารหน่วยงานเว็บไซต์ต่างๆ