วิชา สะเต็ม

คำอธิบายรายวิชา

ผลการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา เทคโนโลยี(STEM) รหัสวิชา ง31202 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

อัตราส่วนระหว่างภาค : ปลายภาค 80: 20

หน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

จำนวน

ชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

ก่อนกลางภาค

วัดผลกลางภาค

หลังกลางภาค

วัดผลปลายภาค

รวมคะแนนทั้งหมด

K

P

A

c

K

P

A

c

1.ความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา

1

อธิบายความหมายสะเต็มศึกษา

4

5

5

ü

ü

8

-

-

-

-

2

20

2

อธิบายความรู้เบื้องต้นสะเต็มศึกษา

4

5

5

ü

ü

8

-

-

-

-

2

20

2.กิจกรรมการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

3

ปฏิบัติกิจกรรมสะเต็มในการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์มีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

8

5

5

ü

ü

4

10

10

ü

ü

10

44

4

สามารถนำเสนอผลงานสะเต็มศึกษาได้

4

-

-

-

-

-

5

5

ü

ü

6

16

รวมคะแนน

20 ช.ม.

15

15

-

-

20

15

15

 

 

20

100

 

 


ผลงานนักเรียน การเขียนโปรแกรม scratch ร่วมกับ IPST Link  :    https://youtu.be/SGWmWtrWmxA
นักเรียน ม.4/4  และ ม.4/10  คลิกส่งงานที่นี่ค่ะ

วิชาสะเต็มć
Wasana Kasian,
24 มิ.ย. 2559 07:18
ĉ
Wasana Kasian,
24 มิ.ย. 2559 07:22
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:32
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:32
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:37
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:38
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:39
Ċ
Wasana Kasian,
21 ก.ย. 2559 06:36
Comments