วิชา กราฟิก1

งานกลุ่มครั้งที่ 1
—ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละเท่า 8-9 คน เลือกทำรายงานหัวข้อต่อไปนี้

1. ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. การเกิดภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
5. หลักการใช้สีและแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์
6. คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ
ให้นักเรียน ศึกษาใบความรู้และทำใบงาน ที่นี่ค่ะ

วิชากราฟิก 2.60