วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์2

คำอธิบายรายวิชา
รหัส  ง 20244                                    2 ชม./สัปดาห์        1.0 หน่วยกิต

อธิบายความหมาย ประเภท ของภาพเคลื่อนไหว การวาดภาพระบายสี การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเตรียมนำเสนอผลงาน
     การปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash CS3 รู้จักโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การวาดภาพ การระบายสี  การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเตรียมการนำเสนอ การสร้างสรรค์ผลงาน โครงงานคอมพิวเตอร์
    เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

หน้าเว็บย่อย (3): แบบทดสอบ ใบความรู้ ใบงาน
Comments