วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.2

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระที่ 3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2

รหัสวิชา   ง 22102        จำนวน 20 ชั่วโมง

          อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ การสื่อสารข้อมูล คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล   อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น               การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ          การเผยแพร่สารสนเทศ  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย   การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม  ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต  การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

blog    การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล    การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล(search engine)  

การสนทนาบนเครือข่าย    ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม    มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

ฝึกปฏิบัติ  ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft PowerPoint การใช้โปรแกรม Microsoft Excel การสร้างชิ้นงานจาก Microsoft Excel   โปรแกรมแปลภาษา  และโปรแกรมอรรถประโยชน์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงานใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน  เช่น  บีบอัด ขยาย  โอนย้ายข้อมูล  ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์  ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน  เช่น   ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล   ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย   ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

            เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน  และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย    มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          สมรรถนะสำคัญของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

 

รหัสตัวชี้วัด

ง  3.1  ม2/1, ม.2/2,  ม2/3 ม 2/4

รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด

 

 
นักเรียนเข้าไปศึกษาใบความรู้และใบงาน ที่นี่ค่ะ    

วิชา ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2