วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง30245

จำนวนหน่วยการเรียน 1.0 หน่วยการเรียน เวลาเรียน 2 ชม./สัปดาห์/ภาค/ปีศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อย ของภาษา คอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชั่นคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชั่นเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

วิดีโอ YouTube


วิชา การเขียนโปรแกรม 1.60