อบรมพัฒนาครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ด้วย Google Apps

                                        
    Line กลุ่ม นักเรียน ม.4                                         Lineกลุ่ม นักเรียน ม.5https://drive.google.com/open?id=1-jgbf-5w0QwHWwdXyPCY9UczZnT8ffbMqiBxlruylN8
   แบบสำรวจปัจจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

--------------------------------------

แบบส่งโครงการปีงบประมาณ 2559

---------------------------------------

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน


WebSite

http://gg.gg/kruwarit17