kruwantakan

ประเทศไทยน่ารู้

ข้อมูลพื้นฐานของประเทศไทย

ที่ตั้ง : ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและพม่า และทิศเหนือติดพม่าและลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

ภาษาราชการ : ภาษาไทย ส่วนภาษาอื่นที่มีการใช้อยู่บ้าง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

รัฐบาล : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

พื้นที่ : พื้นที่ทั้งหมด 514,000 กม.? หรือ 198,457 ไมล์? เป็นพื้นน้ำ 0.4%

ประชากร : 65.98 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2549)

สกุลเงิ: บาท (฿) (THB)

ภูมิประเทศ : ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย ภาคเหนือประกอบด้วยเทือกเขาจำนวนมาก จุดที่สูงที่สุด คือ ดอยอินทนนท์ (2,576 เมตร) ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงโคราชติดกับแม่น้ำโขงทางด้านตะวันออก ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสายน้ำไหลลงสู่อ่าวไทย ภาคใต้มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระแล้วขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลายู

ภูมิอากาศ : ภูมิอากาศของไทยเป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้ง และหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี

ชนชาติ : ในประเทศไทย ถือได้ว่า มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีทั้ง ชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายเขมร รวมไปถึงกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวชวา(แขกแพ) ชาวจาม(แขกจาม) ชาวเวียด ไปจนถึงชาวพม่า และชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ชาวกะเหรี่ยง ชาวลีซอ ชาวอ่าข่า ชาวอีก้อ ชาวม้ง ชาวเย้า รวมไปจนถึงชาวส่วย ชาวกูบ ชาวกวย ชาวจะราย ชาวระแดว์ ชาวข่า ชาวขมุ ซึ่งมีในปัจจุบันก็มีความสำคัญมาก ต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน จึงแบ่งเป็นประชากรชาวไทย 75% ชาวไทยเชื้อสายจีน 14% และอื่นๆ 11%

ศาสนา : ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาตินิกายเถรวาท ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง) ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1 


ข่าววันทกานต์

 • ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีฯเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites ราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ร่วมกับโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จัดประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ : Google Sites สำหรับคุณครูโรงเรียนสังกัด สพม.๘ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาคุณครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์  สำหรับผู้เข้าประชุมครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูจากโรงเรียนสังกัด ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2556 22:21 โดย Spoon Spoon
 • นิเทศ ติดตาม Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ (โรงเรียนหนองโพวิทยา) นายสรรเสริญ ขวัญดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring" โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑๐ คน  เข้ารับการนิเทศ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ครั้งที่ ๑ จาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ผศ.ดร ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2556 00:36 โดย Spoon Spoon
 • นิเทศโรงเรียนต้นแบบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ นิเทศ ติดตามโครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต "ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน"   ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โรงเรียนสุจริต) ได้นิเทศให้ความรู้ในการสร้าง google site ฝึกให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและพัฒนาให้เป็นเว็บไซต์ของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธ ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2556 21:48 โดย Spoon Spoon
 • กำหนดนิเทศ Coaching and Mentoring ครั้งที่ 2 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  กำหนดนิเทศโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2556 และระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
  ส่ง 25 ก.ค. 2556 00:16 โดย Spoon Spoon
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »