การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์


          การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ  ซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน  ประสบการณ์ในระดับของนักเรียน  หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว  เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางใน
การศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมโดยศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิม คิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรมขึ้น  เพื่อทำให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่าจึงอาจกล่าวได้ว่าโครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นผลงานวิจัยในระดับนักเรียนที่มีครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชา  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษา