วัตถุประสงค์ของเว็บฯนี้คือ เผยแพร่กิจกรรม สาระ และการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยผ่านสื่อสมัยใหม่
ห้องสมุดดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)


จำนวนผู้เข้าชม 

ไฟล์ใดที่เคยปรากฏอยู่ในเว็บนี้และท่านค้นไม่พบกรุณาติดต่อ  มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
For invalid link please contact Luang Pradit Pairoh Foundation
email: chanoktuck@hotmail.com or phone: 089-145-1328